Analizy i opracowania - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Analizy i opracowania

W ramach Koordynacji Projektów przedstawiamy istotne dokumenty związane z tematyką e-Zdrowia oraz wypracowane w toku projektów prowadzonych w Centrum e-Zdrowia.

Zamieszczone tu materiały stanowią własność CeZ i nie mogą być powielane oraz rozpowszechniane w celach komercyjnych.

Wyniki badania ankietowego stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Centrum e-Zdrowia, jako jednostka prowadząca kluczowy projekt centralny „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oraz planująca w perspektywie finansowej 2014-2020 wdrożenie projektu, mającego na celu koordynację inicjatyw regionalnych w zakresie projektów teleinformatycznych w ochronie zdrowia przeprowadziła ankietę wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039 oraz z 2014 r. poz. 183) od 1 sierpnia 2017 r. dokumentacja medyczna indywidualna zewnętrzna może być prowadzona jedynie w postaci elektronicznej. Konieczne więc jest przygotowanie się placówek ochrony zdrowia do pełnej wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej (SIM), o którym mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wyniki badania posłużą do oszacowania potrzeb jednostek ochrony zdrowia.

Raport z przeglądu stanu 30 Medycznych Rejestrów Podmiotowych

Raport przedstawia podsumowanie z przeglądu rejestrów medycznych, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ochrony zdrowia, procedur medycznych i prowadzenia działalności przez poszczególnych interesariuszy.

Raport opracowano na potrzeby realizacji „Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), w zakresie 7. osi priorytetowej.

Zamawiający: Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Beneficjent analizy: Ministerstwo Zdrowia/Centrum e-Zdrowia

Kluczowe dokumenty wyznaczające kierunki, ramy i zadania procesu informatyzacji administracji publicznej, mające istotny wpływ na kształt systemu e-Zdrowie w Polsce

Architektura referencyjna podmiotowych rejestrów medycznych

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.