Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Wejdź na pacjent.gov.pl i poznaj swoje prawa jako pacjenta

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej? Czy jesteś w grupie osób pod szczególną ochroną lub o szczególnych uprawnieniach? Centrum e-Zdrowia (CeZ) przypomina, że na stronie pacjent.gov.pl w sekcji „Twoje prawa” możesz znaleźć kompendium informacji dotyczących praw pacjenta.

Warunki i zakres udzielania świadczeń medycznych określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z Konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku. Władze publiczne są natomiast zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Znajomość własnych praw i przywilejów to jeden z fundamentów potrzebnych do osiągnięcia pełnej satysfakcji z leczenia. Poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z kluczowymi informacjami na pewno wyjdzie na zdrowie pacjentom i ich bliskim. W sekcji „Twoje prawa”.

Widok sekcji „Twoje prawa” na stronie pacjent.gov.pl

Powiększ obraz: Widok laptopa z załadowaną stroną pacjent.gov.pl i zaznaczoną pozycją Twoje prawa w menu głównym

Każdy ze względu na swoje dobro powinien posiadać wiedzę obejmującą podstawowe prawa pacjenta, tj.:

  • prawo do ochrony zdrowia
  • prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z wymaganiami stawianymi przez aktualną wiedzę medyczną
  • prawo do świadczeń zdrowotnych wykonywanych z należytą starannością
  • prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
  • prawo do dostępu do dokumentacji medycznej w różnych formach (m.in. poprzez uzyskanie kserokopii, skanu, wyciągu, wydruku)
  • prawo do informacji o swoim stanie zdrowia
  • prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń medycznych
  • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • prawo do tajemnicy lekarskiej

Kto może Ci pomóc w problemach zdrowotnych i chorobie?

Każdy pacjent podlega ochronie prawnej. Znajomość praw pacjenta jest niezwykle istotna dla wszystkich osób, które korzystają z usług placówek medycznych. W większości przypadków, to pacjent informuje jako pierwszy, że jego prawa zostały naruszone. Prawa pacjenta w Polsce chronią poszkodowanych i stanowią podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Jeśli uważasz, że jako pacjent zostałeś źle potraktowany, a Twoje prawa do odpowiedniej opieki zdrowotnej zostały naruszone, pomóc Ci może Rzecznik Praw Pacjenta.

Jak może Ci pomóc Rzecznik Praw Pacjenta

Powiększ obraz: Widok laptopa z załadowaną stroną o Rzeczniku praw pacjenta w portalu pacjent.gov.pl

Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie o to, aby prawa pacjentów były w należyty sposób przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i wszystkie placówki, które nas leczą. Chodzi o zapewnienie nam, pacjentom, maksymalnego bezpieczeństwa oraz komfortu w trakcie leczenia.

Od 2009 r. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46. Biuro nie ma oddziałów terenowych. Wyjątek stanowią Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy pracują w klinikach, szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, a także placówkach sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową na terenie całego kraju. Do ich zadań należy pomoc pacjentom w dochodzeniu ich praw oraz wyjaśnianiu skarg i wniosków, jak również współpraca z ich rodzinami, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.